เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561