Display # 
Title Author Hits
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง องค์กร อสม.สร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 17
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรสการ เรื่อง หมูบ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรม 3อ.2ส. ดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ในการประชุมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องกระตุกหัวใจ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน อสม.นักจัดการสุขภาพ และแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 176