Display # 
Title Author Hits
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 15
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ Written by Super User 16
ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 22
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 22
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ Written by Super User 18
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 34