ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561