ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561