Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณภูมิ (Micro Bath)หมายเลขครุภัณฑ์ COR10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สู่ตำบลสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ Written by Super User 369
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 411
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ Written by Super User 358