แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ ในการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก