โครงการพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 4 กิจกรรมจัดอบรมภาคเครือข่าย ด้านการทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือพื้นฐาน ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา