แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก