Display # 
Title Author Hits
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก Written by Super User 262
โครงการพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 4 กิจกรรมจัดอบรมภาคเครือข่าย ด้านการทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือพื้นฐาน ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา Written by Super User 727
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ ในการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก Written by Super User 726