18 ตุลาคม พ.ศ.2561 ทีมวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ลงตรวจระบบวิศกรรมความปลอดภัย ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง2 จังหวัดนนทบุรี