พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2. ควบคุม  กำกับ  ติดตามระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ส่งเสริม สนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

4.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน

5.  ประสานงาน เสริมสร้างการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ  

6.  พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  อย่างมีประสิทธิภาพ

 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย