คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

alt=

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Read more

แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 4

Read more

Next Tab

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ

Read more

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

alt=

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ

Read more

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

alt=

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

Read more

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

alt=

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

alt=

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

alt=

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

Read more

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

alt=

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

Read more

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

Read more

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

Read more

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ