คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

alt=

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

MOD_LASTWORKS_READMORE

แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 4

MOD_LASTWORKS_READMORE

แผนสำรองฉุกเฉิน ด้านอุทกภัยและการป้องกันความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล

alt=
แผนสำรองฉุกเฉินด้านอุทกภัยและป้องกันความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล

MOD_LASTWORKS_READMORE

ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

-ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

-สื่อเกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ

-แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส

-แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 

*หากหน่วยงานใดในเขตสุขภาพที่ 4 ประสงค์จะรับการสนับสนุนสื่อให้ส่งหนังสือขอสนับสนุนมายังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

MOD_LASTWORKS_READMORE

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 

*หากหน่วยงานใดประสงค์จะรับการสนับสนุนสื่อให้ส่งหนังสือขอสนับสนุนมายังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

MOD_LASTWORKS_READMORE

3อ.2ส. เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

*หากหน่วยงานใดประสงค์จะรับการสนับสนุนสื่อให้ส่งหนังสือขอสนับสนุนมายังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

MOD_LASTWORKS_READMORE

ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง

alt=

แบบประเมินตนเอง

MOD_LASTWORKS_READMORE

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

alt=

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านคุณภาพความปลอดภัย 
ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3HBVX532ACBWWIyNlN3ZTZOenM?usp=sharing

MOD_LASTWORKS_READMORE

Next Tab

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

alt=

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

alt=

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

alt=

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

MOD_LASTWORKS_READMORE

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

alt=

ตารางราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

alt=

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

alt=

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2560 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านคุณภาพความปลอดภัย 
ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3HBVX532ACBWWIyNlN3ZTZOenM?usp=sharing