สัญญา ปีงบประมาณ 2559

- สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด 1ตัน

- สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดตรวจวัดก๊าซ

2.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด

3.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดแรงดึงแบบดิจิตอล

4.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวิเคราะห์การทำงานตู้อบเด็ก

5.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจ

6.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าแบบ 1 เฟส

7.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดอุณหภูมิ

8.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดความเร็วรอบ

9.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องมือสนับสนุนทดสอบ สอบเทียบและบำรุงรักษา

10.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตรวจวัดก๊าซไนตรัส ในห้องผ่าตัด

11.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม

12.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอาคาร

13.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดคุณภาพอากาศสำหรับห้องสะอาด

14.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสร้างอุณหภูมิ

15.สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ ตู้สาขาโทรศัพท์ 64 เลขหมาย