วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง
ด้านระบบบริการสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ค่านิยม(Values)

"ศบส.4"
ศ   ศึกษา พัฒนา สนับสนุน
บ   บริการด้วยใจ
ส   สู่มาตรฐาน
4   4.0

เป้าประสงค์(Goal)

1.ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีความสุข
2.ระบบบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
3.การบริหารงานองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม และเจ้าหน้าที่ มีความสุขในการปฏิบัติงาน

ข่าวสาร

ข่าวสารแต่ละประเภท

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-1495614
จำนวนผู้เข้าชม
Today
62
Yesterday
104
This Month
806
Last Month
3,410
This Year
12,725
Last Year
0