ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานบริหารธุรการและสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 • งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี
 • งานติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ
 • งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0