ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 • จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ
 • กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
 • แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
 • งานตรวจราชการและนิเทศงาน
 • พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่
 • งานติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี
  และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0