ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
  • งานเฝ้าระวังเตือนวัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  • งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
  • แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
  • งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
    รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
  • งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  • งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0