ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
 • งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข
 • งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 • งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 • งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์
 • งานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 • งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 • งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0