ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

เป้าประสงค์

Goal

1.ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีความสุข
2.ระบบบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
3.การบริหารงานองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม และเจ้าหน้าที่ มีความสุขในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0