ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

ประวัติ

History

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1580/2556 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน และควบคุม กำกับ ติดตามระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีคำสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จัดโครงสร้างแบ่งงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1280/2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงเห็นชอบให้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน “ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1–12 (ระบุจังหวัด) ” เป็น “ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 –12 ”

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0