การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

ขั้นตอนที่ 1