ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง
ด้านระบบบริการสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ด้านระบบบริการสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ค่านิยม(Values)

"ศบส.4"
ศ: ศึกษา พัฒนา สนับสนุน
บ: บริการด้วยใจ
ส: สู่มาตรฐาน
4: 4.0

เป้าประสงค์(Goal)

1.ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีความสุข
2.ระบบบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
3.การบริหารงานองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม และเจ้าหน้าที่ มีความสุขในการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนปฏิบัติราชการ

คำรับรองปฏิบัติราชการ

ผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ

คู่มือปฏิบัติงาน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
5
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0